به بیکر خوش آمدید!
[ ]
 
 
خیابان بیکر در استودیو یونیورسال هالیوود
نظرات


این عکس ها رو Yasmin از استودیوی یونیورسال هالیوود(Universal Studios Hollywood) برامون فرستاده که قسمتی از خیابان بیکر به سبک شرلوک هلمز رو بازسازی کردند. با تشکر از Yasmin عزیز. بقیه ی عکس ها رو در ادامه ی مطلب ببینید.
ادامه مطلب
یکشنبه 30 شهریور 1393ساعت : 18:00| نویسنده : مهرناز
 
نتایج مسابقه ی داستان نویسی5+داستان ها
نظرات
سلام؛ در ابتدا داستان ها و نقد های شرکت کنندگان:         (آپدیت شد)


bahare:
مرد سیاه پوش سیلی دیگری را نثارم کرد و دوباره گفت:گفتم دختره کجاست؟...با دستبندش چی کار کردین؟...بگو !...بهت می گم بگو کجاست؟
من که نمی فهمیدم از چی حرف می زنه شروع کردم به جیغ زدن و گریه کردن... .
مردسیاه پوش با اون صدای خشنش گفت:اگه می خوای اینجوری بازی کنیم باشه.وقتی امشب اینجا موندی و آب تا گردنت بالا اومد وقتی داری از سرما یخ می زنی یادت باشه می تونستی این وضع رو عوض کنی تا زمانی که به من نگی اون ها کجان وضعت همینه و از غذا و آبم خبری نیست پس بهتره زودتر سر عقل بیای. هیچ کسی اینجا پیدات نمیکنه پس خودت رو با جیغ زدن سرگرم نکن.من قبلا اینجا رو بررسی کردم.هیچ موجود زنده ای جز سوسک و مارمولک و مارآبی و...اینجا نیست.ها...ها...ها
خیلی ترسیده بودم.نمی فهمید اون از چی حرف میزنه.با گریه التماس کردم:بزارین برم خونه.مگه من چی کارتون کردم. ولم کنید .من هیچی نمی دونم.
ولی آن مرد سیاه پوش به حرف هایم توجهی نکرد و در تاریکی محو شد. سعی کردم پاهایم را از آب بیرون بیاورم ولی خیلی سفت به صندلی بسته شده بودم دست هایم هم درد گرفته بودند چون از پشت به صندلی بسته شده بودند از اون حرفش که توی این آب مارآبی داره ترسیده بودم. ولی خب هیچ کاری از دستم بر نمی آمد فقط باید دعا میکردم که مار ها به این طرف نیایند.در آشپزخانه مشغول گردگیری شدم هنوز مدت زیادی نبود که به جان زنگ زده بودم.ناگهان صدایی را شنیدم . کسی با شدت پایش را به در می کوبید.فکر کردم که شاید جان است و از نگرانی دارد این کار را می کند. پس به سرعت به سمت در رفتم و در را باز کردم .ناگهان هفت مرد سیاه پوش را دم در دیدم که در دست هایشان تفنگ بود.تفنگ.از ترس جیغی کشیدم و سعی کردم در را ببندم اما قدرت آن ها بیشتر بود و یکی از آن ها به شدت در را کامل باز کرد و از ضربه ی آن من به عقب پرت شدم و سرم به جاکفشی توی راهرو خورد.درد عجیبی در سرم پیچید.ناگهان چشمانم سیاهی رفت و دیگر نفهمیدم چه شد.
توسط آب داغی که به صورتم ریختند بیدار شدم .خیلی ترسیده بودم. با صدایی لرزان جیغی زدم تا شاید یکی صدایم را بشنود.قطرات اشک از چشمانم جاری می شد و از روی گونه هایم به پایین می افتاد. دور تادورم تاریک بود به جز جایی که به صندلی بسته شده بودم همه جا رو آب گرفته بود جوری که تا زانو توی اب بودم .هوا به شدت سرد بود. ناگهان یکی از آن مرد های سیاه پوش جلویم ظاهر شد.
فریاد زدم :شما ها کی هستین؟من رو کجا آوردید؟اصلا با من چه کار دارید...؟
مرد سیاه پوش سیلی ای به من زد و گفت:دختره کجاست؟دستبندش کجاست؟
با ضربه ی سیلی دردی باورنکردنی در صورتم پیچید. من که همچنان گریه می کردم گفتم:چی میگی؟کدوم دختر؟چه دستبندی؟چرا این کارا را می کنی؟مرد که به شدت ترسیده بود دستانش راروی گردنم محکم تر فشار داد و گفت اگه خودتون رو نشون ندی می کشمش.
اما ناگهان صدای شلیک گلوله را شنیدم ترسیده بودم فکر کردم که دیگه مردم اما ناگهان دیدم فشار دست مرد سیاه پوش کم شد و او توی آب افتاد.
آنگاه سرکار لستراد و جان را دیدم که از سمت راستم جایی که مرد سیاه پوش افتاده بود از توی تاریکی بیرون آمدند.اشک از چشمانم جاری شد. فکر می کردم که می میرم.جان به سمتم آمد و سعی کرد علائم حیاتی ام رو چک کند. شرلوک از مقابلم از درون تاریکی خارج شد و گفت:گفته بودم که تفنگش اسباب بازیه.آخه از یک یک میلیونر از این بیشتر توقعی نمیره.سرکارلستراد بلند شد و گفت:زنده است فقط بیهوش شده. شرلوک میخوای بگی موضوع چیه و از کجا فهمیدی خانم هادسون توی فاضلابه؟
جان که مشغول باز کردن طناب های پایم بود گفت:شما دو تا نمی خواید این حرف ها رو ول کنید بیان یکم کمکم کنید باید خانم هادسون رو ببریم بیمارستان.
اما شرلوک بدون کمترین توجهی به من گفت: اون ها دنبال آنا کوینتین بودن دختر آقای کوینتین رئیس شزکت کوینتین. پدرش 45%از سهام اون شرکت را داشته ولی یک هفته ی قبل به قتل رسیده. پلیس ها پدره رو در حالی پیدا کردن که صورتش خونی بود و خفه شده بود دقیقا کاری که می خواستن با خانم هادسون کنند.آنا به من ایمیل زد و ماجرای مردن پدرش رو تعریف کرد و از من خواست پیگیریش کنم.اون به خیابان بیکر اومد که در واقع با من ملاقات کنه جوری که هیچ کس نفهمه.روزی که او به خانه ی ما آمد یک نفرداشت او را تعقیب میکرد و دیده بود که او با خانم هادسون وارد خانه شد پس فکر کردن اون به دیدن خانم هادسون اومده اون ها فکر می کردن که خانم هادسون با آنا دیدار داشته نمی دونستن آنا با من ملاقات کرده به همین خاطر خانم هادسون رو دزدین.بقیه ی سهامداران پدره رو کشته بودند و دنبال دستبند دختره بودن چون پدره از همشون مدرکی داشته که صلاحیت کار در شرکت رو نداشتند و کار های خلاف از فروختن مواد و تا فروختن انسان می کردند.این مدارک توسط پدره جمع آوری و در گاوصندق شرکت گذاشته شده بود که کلیدش همان دستبند دخترش بود.اون سیاه پوش ها همون سهامدارانند که قبل از خانم هاسون سعی کرده بودن آنا رو هم تهدید کرده بودند ولی از اون جایی که او دختر باهوشی بود به محض آمدن تهدید به دیدن من آمد و من هم او را نزد تو آوردم،گویل.شروع کردم به جیغ زدن و درخواست کمک کردن با خودم گفتم شاید او دروغ می گوید اما هیچ کسی جوابم را نمیداد. آن قدر جیغ زدم که از بی حالی بی هوش شدم.
مدتی بعد بیدار شدم و سرم را در آب دیدم نمیتوانستم نفس بکشم سعی کردم آن را از آب بیرون بیاورم اما انگار کسی از بیرون سرم را داخل آب فشار می داد .تقلا کردن فایده ای نداشت کمکم احساس کردم که جلوی چشمانم دارد تار می شود و نفسی برایم باقی نمانده که ناگهان آن فرد سرم را بیرون آورد.با هول سعی کردم نفس بکشم کمی گذشت که تاری چشمم برطرف شد.او همان مرد سیاه پوش بود.باری دیگر سیلی به من زد و سوال های قبلی اش را پرسید. نمیدانستم از کدام دختر حرف می زدندو هربار که به او میگفتم او یا سیلی به من میزد و یا سرم را در آب فرو میکرد. ضربان قلبم بسیار تند شده بود و تند تند نفس می کشیدم تا در زیر آب نفس کم نیاورم .ناگهان صدای آشنایی به گوشم رسید که می گفت:دست از سر خانم هادسون بردار.
صدای جان بود.
مرد سیاه پوش با شنیدن آن صدا جا خورد و تفنگش را در آورد و روی شقیقه ام گذاشت و گفت:تو کی هستی؟بیا بیرون وگرنه این پیرزن جیغ جیغورو میکشم.
ناگهان صدای شرلوک آمد که گفت:با اون تفنگ اسباب بازیت؟
مرد که حالا دستانش می لرزید گفت: خودتون رو نشون بدین وگر نه گردنش رو میشکنم.
باری دیگر صدای شرلوک از درون تاریکی آمد:خودت رو تسلیم کن.من مدارک رو پیدا کردم .تمام بقیه ی افرادت هم دستگیر شدند،آقای اسمیت. لسترادگفت:گرگ.
خب حالا هرچی!مدارکم الان در یک کوله قدیمی و پاره پیش ویگینزه .دیروز صبح زود که آمدم پیش تو اون ها رو به بیگینز دادم.می دونی اون حواسش جمع تره..اینجا رو هم از روی خاکی که از روی ردپای روی قالی بود فهمیدم. اون خاک مخلوطی از خاک رس و ماسه با درصد 1به 4 بود که اوریک اسید هم قاطیش بود.اوه جان تو باید حواست رو بیشتر جمع کنی تو اول به خونی که روی گوشه ی قالی ریخته بودتوجه کردی نه به رد پاها با اینکه از من زودتر آن جا رسیده بودی.
فریاد زدم:شرلوک...میخوای این حرفها رو تموم کنی و منو ازاین صندلی چندش باز کنی؟!!؟کمرم خشک شده!
اما اون یکی از لبخند های ملیحش رو تحویلم داد و دوباره در تاریکی محو شد.
بعد از اون ماجرا تصمیم گرفتم فکر زن گرفتن برای شرلوک را از ذهنم خارج کنم.
ادامه مطلب
برچسب‌ها: نظرسنجی ,
یکشنبه 30 شهریور 1393ساعت : 01:23| نویسنده : sh baker
 
جشنواره ی فیلم تورنتو
نظرات
با تاخیر یک هفته ای در این پست عکس های مربوط به بندیکت در جشنواره ی فیلم تورنتو رو ببینید. همون طور که می دونید بندیکت برای تبلیغ فیلم جدیدش "بازی تقلید" به همراه keira Knightley ، متیو گود، آلن لیچ و کارگردان Mortem Tyldum در این جشنواره حاضر شد. این فیلم تا کنون مورد توجه منتقد ها و تماشاگران قرار گرفته و در چند پست قبل خوندید که این فیلم برنده ی جایزه ی فیلم منتخب مردمی در جشنواره ی تورنتو شد. بازی تقلید 21 نوامبر (30 آبان) اکران عمومی خواهد شد.

فرش قرمز بازی تقلید در جشنواره ی فیلم تورنتوادامه مطلب
شنبه 29 شهریور 1393ساعت : 10:00| نویسنده : مهرناز
 
همیشه پای یک شرلوک هلمز در​ میان است
نظرات

کارزار تازه‌ای که انستیتو فیلم بریتانیا برای پیدا کردن یکی از فیلم‌های گمشده شرلوک هلمز به راه انداخته، بی‌شباهت به یکی از داستان‌های پررمز و راز و معماگونه فیلم‌های شرلوک هلمز نیست!

حتی برخی منتقدان سینمایی به شوخی (و شاید هم جدی​) می‌گویند برای یافتن این فیلم گمشده ، وجود خود سربازرس شرلوک هلمز ضروری است و کسی جز او نمی‌تواند معمای گم شدن این فیلم را حل کند.

کارزار جدیدی که انستیتو فیلم بریتانیا به راه انداخته، برای پیدا کردن یک کپی از اولین فیلم بلند سینمایی است که براساس داستان کلاسیک و معروف شرلوک هلمز ساخته شده است.​ این فیلم صامت از سوی جورج پیرسون کارگردانی شده و «مطالعه‌ای در اسکارلت» نام دارد. فیلم سیاه و سفید پیرسون پاییز سال 1914 روی پرده سینماها رفت و با استقبال بالای منتقدان و تماشاگران سینما روبه‌رو شد. این درام پررمز و راز، اولین اقتباس سینمایی از داستان سرآرتور کانن دویل به همین نام بود. قصه خیالی فیلم درباره یک جنایت عجیب و غریب بود که در جریان سفر شرلوک هلمز جوان اهل بیرمنگام به خاک آمریکا اتفاق می‌افتد و او را درگیر یکسری ماجراجویی هیجان‌انگیز می‌کند.​ کل صحنه‌های فیلم در تابستان 1914 در استودیوی قدیمی وارتون‌ هال فیلمبرداری و خیلی سریع آماده نمایش عمومی شد. دومین فیلم شرلوک هلمز پیرسون به نام «دره ترس» سال 1916 اکران عمومی شد. اچ آسانتبری نقش هلمز را در این فیلم بازی کرد. این فیلم هم جزو کارهای گمشده انستیتو فیلم بریتانیاست.

در جستجوی گمشده

برایان دیکستون از مسئولان آرشیو انستیتو فیلم بریتانیا در رابطه با این موضوع می‌گوید: «آرزوی هر دوستدار سینما و مسئول آرشیو این است که بتواند فیلم‌های گمشده را پیدا کند. اما اولین فیلم شرلوک هلمزی سینما از اهمیت ویژه ​ای برخوردار است. شخصیت شرلوک هلمز شهرت بین‌المللی دارد و در همه جای دنیا او را بخوبی می‌شناسند.

در هر نقطه از جهان، هلمز را به عنوان یک کارآگاه جسور و بزرگ می‌شناسند و می‌خواهند در ماجراجویی‌های او حضور داشته باشند. به همین دلیل، فوق‌العاده خواهد شد اگر کسی یا کسانی بتوانند در پیدا کردن فیلم به ما کمک کنند و باعث خلق یک جشن و بزرگداشت باشکوه شوند.​ برای همه ما اهمیت ​زیادی دارد که شانس تماشای دوباره این فیلم را داشته باشیم. به گفته این آرشیویست، انستیتو فیلم بریتانیا امیدوار است نشانه‌ای از اولین فیلم شرلوک هلمزی تاریخ سینما را در گوشه انبار یکی از اهالی انگلستان پیدا کنند. در اولین قدم، آگهی‌های زیادی در این رابطه در شهری که الهام‌بخش خلق کاراکتر هلمز شد، پخش شده است.​ در عین حال، نمایشگاه شرلوک هلمز اواسط ماه اکتبر در موزه لندن برپا می‌شود. اهل فن می‌گویند مسئولان انستیتو فیلم بریتانیا امیدوارند تا این تاریخ، یکی از اهالی کشور انگلستان موفق به پیدا کردن فیلم موردنظر در گوشه‌ای از عمارت قدیمی خود شود.

شرلوک هلمز تازه

بحث پیدا کردن اولین فیلم شرلوک هلمزی تاریخ سینما در حالی بازتاب وسیعی در رسانه‌های هنری دنیا داشته که صنعت سینما در تدارک تولید سومین قسمت مجموعه فیلم احیا شده شرلوک هلمز است. هنوز زمانی برای شروع کار فیلمبرداری فیلم اعلام نشده و گفته می‌شود کار نگارش فیلمنامه آن توسط درو پیرس به مراحل نهایی رسیده است.

به ​ احتمال زیاد​ کلید فیلمبرداری فیلم اواخر فصل پاییز زده شود. با آن‌که رابرت داونی جونیور برای سومین بار در نقش هلمز ظاهر می‌شود، هنوز کارگردانی برای آن انتخاب نشده است.​ جودلا در نقش دوست صمیمی هلمز یعنی دکتر واتسون بازی خواهد کرد و ریچل آدامز هم ایرنه آدلر دوست صمیمی این دو مرد ماجراجو خواهد بود.

http://cms.jamejamonline.ir/Media/Image/1392/01/21/635012032982782388.jpg

کمپانی برادران وارنر، تهیه‌کننده این مجموعه فیلم، خط اصلی قصه قسمت تازه آن را فاش نکرده و قصد دارد فیلم را در سکوت خبری جلوی دوربین ببرد.​ اولین قسمت نسخه دوباره‌سازی و احیاشده فیلم سال 2009 روی پرده سینماها رفت. گای ریچی، فیلمساز مستقل و غیرمتعارف انگلیسی، کارگردانی آن را به عهده داشت. این نسخه سیاه‌تر و تلخ‌تر از نسخه‌های قبلی سینمایی و تلویزیونی شرلوک هلمز بود و مورد استقبال تماشاگران و حتی منتقدان قرار گرفت.

این فیلم که تا به حال چند بار از تلویزیون ایران هم پخش شده، با هزینه بالای 90 میلیون دلاری تولید شد و به تنهایی 210 میلیون دلار در آمریکای شمالی فروش کرد. تماشاگران دیگر کشورهای جهان بیش از 300 میلیون دلار برای تماشای فیلم پول پرداخت کردند. این موفقیت بالای مالی باعث شد کمپانی برادران وارنر برای تولید قسمت دوم آن هزینه بالاتری صرف کند و 125 میلیون دلار برای این کار اختصاص دهد.

اکران عمومی فیلم سال 2011 فروش 188 میلیون دلاری در آمریکای شمالی به همراه داشت. با​ آن که این رقم فروش کمتر از رقم فروش اولین قسمت آن بود، اما تماشاگران بین‌المللی استقبال خیلی خوبی از آن کردند.

به این ترتیب، طبیعی بود تهیه‌کنندگان فیلم تولید قسمت‌های بعدی آن را نیز در دستور کار خود قرار دهند. این در حالی است که شبکه بی‌بی‌سی از سال 2010 مجموعه تلویزیونی «شرلوک» را با بازی بندیکت کامبرباخ​ روی آنتن فرستاده و تا به حال دو فصل آن تولید شده است.

تهیه‌کنندگان مجموعه می‌گویند پخش آن حداقل تا سال 2016 ادامه خواهد داشت. 15 اپیزودی که تا به حال از این مجموعه پخش شده، تماشاگران​ زیادی داشته است.

نکته جالب این که با وجود ماجراجویی‌های تلویزیونی شرلوک هلمز (که برای عموم مردم در دسترس است و می‌توانند آن را تماشا کنند) نسخه سینمایی ماجراهای هلمز هم ساخته می‌شود و مورد استقبال بالای عموم تماشاگران قرار می‌گیرد. این در حالی است که بیل کاندون، فیلمساز مستقل سینما هم برای سال 2015 «آقای هلمز» را آماده نمایش عمومی می‌کند. این فیلم کم‌خرج یان مک‌کلن، بازیگر کلاسیک انگلیسی را در نقش شرلوک هلمز پیر و بازنشسته نشان می‌دهد که نگاهی به فعالیت‌های گذشته‌اش در سال‌های دور می‌کند و این بار با یک پرونده لاینحل و عجیب و غریب روبه‌رو می‌شود که زن جوان و مرموزی در راس آن قرار دارد. یان مک‌کلن پس از رابرت داونی جونیور، دومین بازیگر مجموعه فیلم‌های کمیک استریپی مارول است که در نقش هلمز ظاهر می‌شود.

وایلدر، هلمز، پارکر و دیگران

شرلوک هلمز ساخته آلبرت پارکر محصول سال 1922 معروف‌ترین فیلم قدیمی مجموعه فیلم شرلوک هلمز به حساب می‌آید و بسیاری این نسخه را قدیمی‌ترین نسخه این مجموعه فیلم می‌دانند.​ جان بریمور، بازیگر کلاسیک سینما با بازی در نقش کاراکتر هلمز به نامی مطرح در دنیای سینما تبدیل شد. این فیلم هم مثل اولین فیلم شرلوک هلمزی تاریخ سینما صامت است. تماشاگران اندکی موفق به تماشای تبدیل این اثر کلاسیک شده‌اند. منتقدان سینمایی می‌گویند داستان شرلوک هلمز اگر برای بسیاری شانس و خوش‌اقبالی به همراه داشت، برای بیلی وایلدر، کمدی‌ساز کلاسیک سینما خوش‌یمن نبود. وی سال 1970 «زندگی محرمانه شرلوک هلمز» را ساخت و پس از آن در مصاحبه‌های مختلف خود، کارگردانی آن را یکی از اشتباهات بزرگ زندگی‌اش عنوان کرد.

امپایر​ / مترجم: کیکاووس زیاری/ جام جم


سه شنبه 25 شهریور 1393ساعت : 17:00| نویسنده : محمدامین فیروزی
 
فیلم «بازی تقلید» بهترین فیلم جشنواره تورنتو شد
نظرات

  جشنواره تورنتو لزوماً شاخص معتبری برای شناسایی فیلم‌هایی که در فصل جوایز قرار است چشم‌ها را به خود خیره کنند نیست. اما می‌توان در این میان فیلم‌هایی را شناسایی کرد که پتانسیل موفقیت را دارند.

فیلم سینمایی «بازی تقلید» ساخته «مورتن تیلدوم» از سوی تماشاگران جشنواره سینمایی تورنتو، به عنوان بهترین فیلم سینمایی سال انتخاب شد.

جشنواره فیلم تورنتو شب گذشته در حالی به کار خود پایان داد که تماشاگران جشنواره امسال، فیلم سینمایی «بازی تقلید» به کارگردانی «مورتن تیلدوم» را به عنوان برترین فیلم سینمایی سال انتخاب کردند.

این فیلم  با بازی  «بندیکت کمبرباچ» که پیش از این نیز در جشنواره فیلم تلوراید اکران شده، براساس داستان واقعی زندگی «آلن ترنینگ»، ریاضیدان و دانشمند کامپیوتر ساخته شده که طی جنگ جهانی دوم  یک عملیات رمزگشایی  را  رهبری می‌کند. کمبربیچ نقش شرلوک هولمز را در سریال مدرن بی بی سی بازی می کند.

منبع:سینما پرس                                                             بندیکت کمبرباچ و طرفدارانش در جشنواره تورنتو

 یکی از فیلم‌هایی که از همین الآن توجه کارشناسان را به خود جلب کرده، «بازی تقلید» (مارتین تیلدوم) است. این فیلم، اولین اثر انگلیسی‌زبان تیلدوم نروژی به شمار می‌رود و درامی اشت که داستانش در دوران جنگ جهانی دوم می‌گذرد و به ماجرای ریاضی‌دان بزرگی به نام آلن تورینگ می‌پردازد که یکی از نوابغ و قهرمانان قدر نادیده انگلستان است. بندیکت کامبربچ (که خیلی‌ها از همین الآن او را یکی از گزینه‌های نامزدی اسکار در رشته بهترین بازیگر مرد نقش اصلی می‌دانند) نقش تورینگ را ایفا کرده و کیرا نایتلی، مارک استرانگ و متیو گود از دیگر بازیگران فیلم هستند. تورینگ، استاد حل پازل و یکی از شخصیت‌های برجسته دانشگاه کمبریج است که با یک رمزگشایی کلیدی، نقشی بسیار مهم در شکست نازی‌ها در جنگ جهانی دوم ایفا کرد. اما کمتر از یک دهه بعد، یک تراژدی بزرگ در انتظار او بود. «بازی تقلید» فیلمی در این باره است که چطور فردی که با نبوغش در دوران جنگ به کشورش خدمت کرده، ممکن است از سوی دولت متبوعش مورد هتک حرمت قرار گیرد. این فیلم شب گذشته جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را در جشنواره تورنتو به دست آورد: جایزه‌ای که معتبرترین جایزه این جشنواره محسوب می‌شود. عده‌ای از کارشناسان اعتقاد دارند که با این جایزه، برادران واینستاین که تهیه‌کننده این فیلم هستند، یک بار دیگر به جاده اسکار باز خواهند گشت. در طول سال‌ها، فیلم‌هایی که برنده جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران از جشنواره تورنتو شده‌اند، در مجموع 122 نامزدی اسکار به دست آورده‌اند که 12 نامزدی در رشته بهترین فیلم و 9 نامزدی در رشته بهترین فیلم خارجی‌زبان بوده است. در این میان 5 تا از این 12 فیلم توانسته‌اند جایزه اسکار بهترین فیلم را به دست بیاورند. نگاهی به این فهرست 5 فیلمه نشان می‌دهد در سال‌های اخیر هماهنگی میان جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران در جشنواره تورنتو و جایزه اسکار بهترین فیلم بیشتر از قبل شده است: «ارابه‌های آتش»، «زیبایی آمریکایی»، «میلیونر زاغه‌نشین»، «سخنرانی پادشاه» و «12 سال بردگی».
مرحله آینده و جدی فصل جوایز، جشنواره فیلم نیویورک خواهد بود که 26 سپتامبر آغاز به کار خواهد کرد.

منبع:کافه سینما


سه شنبه 25 شهریور 1393ساعت : 10:00| نویسنده : محمدامین فیروزی
 
یک کلیپ از سوتی های سریال شرلوک
نظرات
[http://www.aparat.com/v/kXdOR]


ترجمه ی دیالوگ بین بندیکت و مارتین (ادامه ی مطلب)


ادامه مطلب
جمعه 21 شهریور 1393ساعت : 09:00| نویسنده : مهرناز
 
معما ریاضی
نظرات

پنجشنبه 20 شهریور 1393ساعت : 12:56| نویسنده : Sherlock 221
 
جوایز TV Choice
نظرات
سازندگان و بازیگران سریال شرلوک دیشب در مراسم TV Choice موفق به دریافت جایزه در چند دسته بندی مختلف شدند. بندیکت کامبربج جایزه ی بهترین بازیگر را از آن خود کرد اما به دلیل شرکت در جشنواره ی فیلم تورنتو در این مراسم حضور نداشت. واندا ونتهم و تیموتی کارلتون (پدر و مادش) از طرف بندیکت این جایزه را قبول کردند. تیموتی کارلتون در حین دریافت این جایزه گفت "اگر خودش اینجا بود از پدر و مادر تشکر می کرد."


تیم شرلوک نیز جایزه ی بهترین سریال درام را از آن خود کرد. باز هم تبریک می گیم به تیم شرلوک! به امید موفقیت های بیشتر.


سه شنبه 18 شهریور 1393ساعت : 09:00| نویسنده : مهرناز
 
چند خبر کوتاه
نظرات

 • فروشگاه آنلاین بی بی سی نوامبر امسال بسته ی دی وی دی و بلوری ویژه ی سه فصل شرلوک را منتشر خواهد کرد. در این بسته ی ویژه علاوه بر دی وی دی و بلوری سه فصل سریال شرلوک، یک دی وی دی با ویدیو های جدید از پشت صحنه ی سریال و مصاحبه های جدید با بازیگران به همراه کامنتری و یک صحنه ی حذف شده از فصل سوم  ضمیمه خواهد شد. یکی از جالبترین ویدیوهای این دی وی دی، ویدیو اشتباهاتی که بازیگران در حین فیلمبرداری کرده اند (Outtakes) است. مثلا اگر به کامنتری قسمت رسوایی در بلگراویا رو گوش کرده باشید، می دونید که در حین فیلم برداری قسمت کاخ باکینگهام بندیکت کامبربچ ملاحفه ای که پوشیده زیر پاش گیر می کنه و با صورت به زمین برخورد می کنه. سو ورتو تایید کرده که ویدیوی این صحنه در این دی وی دی خواهد بود. 
***
 • دیروز مارک گیتیس در سایت Reddit به پرسش های کاربرهای این سایت (عضویت این سایت برای عموم آزاد است) در مورد سریال شرلوک و دکتر هو پاسخ داد. او در جواب یکی از کاربرها گفت که تمام صبح مشغول نوشتن فیلم نامه برای سریال شرلوک بوده! متن کامل پرسش و پاسخ های مارک گیتیس رو می تونید از این لینک بخونید. 
***
  • سریال شرلوک موفق به دریافت جایزه ی "محبوب ترین سریال درام خارجی سال" در مراسم جوایز بین امللی فیلم های درام سئول شد.   شنبه 15 شهریور 1393ساعت : 18:59| نویسنده : مهرناز
   
  مسابقه ی داستان نویسی 5
  نظرات
  سلام؛ دوستان قبل از این که شروع به خواندن داستان کنید چند نکته هست که باید گفته بشه:

  1-تا حالا تمام داستان هایی که نوشته شده در قالب سبک رئالیسم بوده واین یکی(یعنی داستان مرحله ی 5) آخرین داستانی خواهد بود که در این سبک نوشته می شود.
   -اطلاعات بیشتر در این مورد در مرحله ی بعد داده خواهد شد.
  2-داستان این مرحله از زبان جان بیان نخواهد شد؛ بلکه خانم هادسون عزیز داستان را برایمان تعریف خواهد کرد!
  -پس از نویسندگان عزیز خواهشمندم در حین نگارش داستانشون به تفاوت های شخصیتی جان و خانم هادسون توجه داشته باشن!
  3-مهلت ارسال آثار همچنان همان 10 روز خواهد بود(اما اگر درخواستی از جانب شرکت کنندگان مبنی بر نیاز به زمان بیشتر دریافت شود این زمان افزایش خواهد یافت)
  4-داوران گرامی نیز نهایتا تا 2 روز پس از اتمام مهلت ارسال آثار نویسندگان باید نقدهای خودشان را ارسال کنند.
  5-در آخر با سپاس از توجه به نکات فوق شما را دعوت به خواندن داستان این مرحله در ادامه ی مطلب می کنم.  ادامه مطلب
  شنبه 15 شهریور 1393ساعت : 02:34| نویسنده : sh baker

  آخرین مطالب
  درباره ما
  I'm bored of being bored because being bored is SO boring
  since 2011
  (عضو باشگاه نویسندگان میهن بلاگ)

  Bakerstreet.ir
  مدیر وب سایت : Sherlock 221
  موضوعات
  نظر سنجی
  بهترین سکانس فصل چهار؟


  آرشیو مطالب
  مدیریت
  طراح لوگو
  نویسندگان
  نویسندگان بازنشسته
  دیگر موارد


  Hit Counter

  Instagram