تکنیک اول تقویت حافظه : تقطیع جمعه از بیکر استریت


با سلام
دلم برای همتون تنگ شده بود
نماز روزه هاتون قبول 
از تک تک شما باید تحمل بی نظمی ها و دیر به دیر پست گذاشتنا کمال تشکر رو دارم. اومدم که جبران کنم
ان شالله هر هفته جمعه ها مطالبی در خصوص تقویت حافظه از بخش مخا انتشار  خواهد یافت 
و به نظر می رسد حدود 6 یا 5 قسمت به حافظه پرداخته شود 
بعد از آن موضوع مطالب مخا تغییر خواهد یافت
تابستونتون عالی روزه هاتون قبول
جمعه با قسمت دوم حافظه منتظر ما باشید...