sara جمعه 10 مرداد 1393 11:34 نظرات ()


بندیکت کامبربچ با انتشار پیام زیر از تمام طرفدارانش که به مناسبت تولد او به خیریه Prince’s Trust کمک کرده اند تشکر کرد:

"من بسیار به طرفدارانم افتخار میکنم و اهمیتی که آنها به انجام یک کار خیر میدهند مرا شیفته خود کرده است.من در طی این سالها بسیار خوش شانس بوده ام.من همیشه میدانستم که میخواهم یک بازیگر باشم و بسیار خوشبخت بوده ام که به جایی که امروز در آن قرار دارم رسیده ام.این موفقیت بدون کار سخت و برنامه ریزی نبوده اما ماده ی اولیه ی کلیدی برای اعتماد به نفس و موفقیت فردی هرکسی حمایتی است که از داشتن یک پشتیبان بدست می آید.
و من میدانم که جوانان بسیاری این چنین فرصت هایی ندارند.بدون داشتن پشتیبان زندگی میتوانند هراسناک شود و اعتماد به نفس پایین می آید و این موضوع موجب سخت تر شدن درخواست کمک از دیگران میشود.این یک چرخه معیوب است...
به همین دلیل من سفیر موسسه Prince’s Trust هستم-این که هر جوانی مستحق داشتن شانسی در زندگی است،دیدگاهی است که همه ی ما به آن معتقدیم."