کیمیا جمعه 22 شهریور 1392 18:41 نظرات ()مهلت پاسخ گویی به Problem N08 به پایان رسید؛ و جدول امتیازات بسته شد.
پاسخ در ادامه ی مطلب...پاسخ :


SCaNdAl


راه حل :

نام عکس : chemistry

- - > جدول تناوبی عناصر

8 - 16 - 34 . 16 : S
12 - 20 - 38 . 20 : Ca
107 - 60 - 92 . 60 : Nd
5 - 13 - 31 . 13 : Al